جدید

تاریخچه کانون

به گواهی تاریخ ، وکالت همپای داوری و قضاوت پا به عرصه وجود نهاده و همیشه ایام صاحبان حسن بیان و قوّت استدلال ، زبان گویای ستمدیدگان و عاجزان از دفاع در محاکم بوده اند.
با اینحال با پیروزی انقلاب مشروطیت و تأسیس عدالتخانه فصل نوینی در حوزه وکالت دادگستری آغاز شده و به مدد تصویب مقرّرات وکلای رسمی منسجم گردیده تا آنکه در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه رسماً افتتاح شده و با تصویب لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۳ سر انجام از استقلال برخوردار گردید.

کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده است.

اعضای هیات مدیره ادوار مختلف کانون وکلای دادگستری خراسان:

هیات مدیره دوره هشتم:
اعضای اصلی:
۱- آقای محمدرضا ریاحی (رییس برای سال اول) (در سال دوم استعفا دادند)
۲- آقای دکتر مسعود خراشادیزاده (رییس برای سال دوم)
۳- آقای محمد مشتاقی (نایب رییس)
۴- آقای مهدی شالفروشان (در سال دوم استعفا داده اند)
۵- آقای علیرضا قدیری

اعضای علی البدل:
۱- آقای سید حمید هروی (عضو اصلی برای سال دوم)
۲- آقای محمد مهدی صفاکیش (عضو اصلی برای سال دوم)
۳- آقای جواد اعظم صادقی (دعوت برای حضور در جلسات برای یکسال)

هیات مدیره دوره هفتم:
اعضای اصلی:

۱- آقای مهدی عامری (رییس)
۲- آقای محمدرضا ریاحی (نایب رییس)
۳- آقای حسن مسگرانی
۴- آقای سید حسین حسینی مدرس
۵- آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی

اعضای علی البدل:
۱- آقای محمد مهدی حسینیان
۲- آقای محمد مشتاقی
۳- آقای سید حمید هروی


هیات مدیره دوره ششم:
اعضای اصلی:
۱- آقای مهدی عامری (رییس)
۲- آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی ( نایب رییس)
۳- آقای حسین حسینی مدرس
۴- آقای حسن مسگرانی
۵- آقای ناصر مولوی

اعضای علی البدل:
۱- خانم هاله کشاورز
۲- آقای جواد اعظم صادقی
۳- آقای رضا صمدی


هیات مدیره دوره پنجم:
اعضای اصلی:

۱- آقای محمدرضا ریاحی (رییس)
۲- آقای علی اصغر نیک بخت (نایب رییس)
۳- آقای ناصر مولوی
۴- آقای مهدی شالفروشان
۵- آقای دکتر احمد تاجی

اعضای علی البدل:
۱- آقای ملک فارق ملک
۲- آقای رضا صمدی
۳- آقای سید جواد فاطمی

هیات مدیره دوره چهارم:
اعضای اصلی:
۱- آقای مهدی عامری (رییس)
۲- آقای محمدرضا ریاحی (نایب رییس)
۳- آقای حسن مسگرانی
۴- آقای علی اصغر نیک بخت
۵- آقای سید حسین حسینی مدرس

اعضای علی البدل:
۱- آقای سید مهدی شالفروشان
۲- آقای احمد قوانلو
۳- آقای خسرو بهرامی

هیات مدیره دوره سوم:
اعضای اصلی:
۱- آقای حسین حیدریان (رییس)
۲- آقای مهدی عامری (نایب رییس)
۳- آقای حسن مسگرانی
۴- آقای علی اصغر نیک بخت
۵- آقای سید حسین حسینی مدرس

اعضای علی البدل:
۱- خانم هاله کشاورز
۲- آقای رضا صمدی
۳- آقای احمد قوانلو

اعضای هیات مدیره دوره دوم:
اعضای اصلی:
۱- آقای احمد احمدی (رییس)
۲- آقای محمدرضا ریاحی (نایب رییس)
۳- آقای علی اصغر نیک بخت
۴- آقای محمد زینالی
۵- آقای سید مهدی شالفروشان

اعضای علی البدل:
۱- آقای حسین زمان پور
۲- آقای رضا صمدی

اعضای هیات مدیره دوره اول:
اعضای اصلی:
۱- آقای احمد احمدی (رییس)
۲- آقای محمدرضا ریاحی (نایب رییس)
۳- آقای محمد زینالی
۴- آقای علی اصغر نیک بخت
۵- آقای دکتر هاشم اعتماد سرابی

اعضای علی البدل:
۱- آقای مهدی شالفروشان
۲- آقای حسین زمان پور
۳- آقای سید جواد فاطمی