جدید
دادسرای انتظامی
دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان

دادسرای انتظامی

اعضای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان :

۱- آقای محمد امینیان (دادستان دادسرای انتظامی)

۲- آقای علی شیــدا (معاون اول دادسرای انتظامی)

دادیاران :

۱۲- خانم مژگان بحرآبادی

۱۴- خانم ویدا خلیلی دوست تمام

۵- آقای محسن ذوقدار مقدم

۳- آقای محمّد تقی صفری

۹- آقای محمدرضا عظیمی مجاور

۸- آقای محمد حسین کاظمی

۶- آقای سیدرضا کلالی سجاوند

۱۳- خانم فاطمه میرمجتبایی

۴- آقای حمید نیکو

۱۱- خانم نسرین ولی زاده

۷- آقای سیدحمید هروی

۱۰- آقای جمشید یوسفی

 

کارآموز وکالت:

 

مهنام رشیدی

سیما طوفانی اصل