جدید
دادگاه انتظامی

دادگاه انتظامی

شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان
 

اعضاء اصلی شعبه اول دادگاه انتظامی:

۱- آقای ملک فاروق ملک – ریاست شعبه اول دادگاه انتظامی

۲-آقای غلامحسین خوش طینت کوزه کنانی

۳-آقای شهاب ضرغامی
 

اعضای علی البدل شعبه اول دادگاه انتظامی کانون :

۱- آقای علی یامی

۲- خانم فاطمه لقمانی نژاد

 

شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان
 

اعضاء اصلی شعبه دوم دادگاه انتظامی:

۱- آقای جواد اعظم صادقی – ریاست شعبه دوم دادگاه انتظامی

۲- آقای دکتر مجید شایگان فرد

۳- آقای دکتر حمیدرضا میرزاجانی

۴- آقای رضا وفایی

اعضای علی البدل شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون :

۱- آقای حسن ساختمانی

۲- خانم فائقه حسینی طباطبائی