جدید
دادگاه انتظامی

دادگاه انتظامی

اعضاء اصلی شعبه اول دادگاه انتظامی:

 

۱- آقای ملک فاروق ملک : ریاست دادگاه انتظامی

۲-آقای غلامحسین خوش طینت کوزه کنانی

۳-آقای شهاب ضرغامی

اعضای علی البدل شعبه اول دادگاه انتظامی کانون : ۱- آقای علی یامی ۲- خانم فاطمه لقمانی نژاد

 

 
 

 

اعضاء اصلی شعبه دوم دادگاه انتظامی:

۱- آقای جواد اعظم صادقی : ریاست دادگاه انتظامی

۲-آقای حمیدرضا میرزاجانی

۳-آقای رضا وفایی

اعضای علی البدل شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون : ۱- آقای حسن ساختمانی ۲- خانم فائقه حسینی طباطبائی