جدید
روابط عمومی

روابط عمومی

اعضاء روابط عمومی کانون

 

مدیر روابط عمومی کانون : آقای امیــن شهــلا

خانم نسرین دلیری : عضو