جدید

شهرهای تحت پوشش کانون وکلای دادگستری خراسان

شهرهای استان خراسان رضوی :

۱. مشهد و طرقبه
۲. بردسکن(کاشمر)
۳. باخرز(تایباد)
۴. بجستان (گناباد)
۵. تایباد
۶. تربت جام
۷. تربت حیدریه
۸.تخت جلگه
۹. جغتای (سبزوار)
۱۰. جوین (سبزوار)
۱۱.چناران
۱۲. خواف
۱۳. خلیل اباد کاشمر
۱۴.خوشاب (نیشابور)
۱۵. درگز
۱۶. داورزن (سبزوار)
۱۷. رشتخوارتربت حیدریه
۱۸. زاوه
۱۹. زبرخان و قدمگاه نیشابور
۲۰. سرولایت (نیشابور)
۲۱. سبزوار
۲۲. سرخس
۲۳. ششتمدسبزوار
۲۴. صالح آباد تربت جام
۲۵. طرقبه
۲۶. فیض آباد
۲۷. فریمان
۲۸.قوچان
۲۹. کلات
۳۰. کاشمر
۳۱. کوهسرخ (کاشمر)
۳۲. گناباد
۳۳. لطف آباد درگز
۳۴.میان جلگه
۳۵.نیشابور

شهرهای استان خراسان شمالی :

۱. اسفراین
۲. بجنورد
۳. شیروان
۴. فاروج
۵. جاجرم
۶. راز و جرگلان بجنورد
۷. مانه و سملقان

شهرهای استان خراسان جنوبی :

۱. بیرجند
۲. قاینات
۳. نهبندان
۴. سربیشه
۵. خوسف
۶. خضری (قائن)
۷. حاجی آباد (بیرجند)
۸. درمیان (بیرجند)
۹. سرایان (فردوس)
۱۰. زیرکوه (قاین)
۱۱. بشرویه
۱۲. فردوس