جدید
کمیسیون حقوق شهروندی

کمیسیون حقوق شهروندی

اعضاء کمیسیون حمایت و حقوق شهروندی :

۱-آقای سیداحمداحمدی – ریاست کمیسیون

۲- خانم مرضیه محبی ( نائب رئیس)

۳- آقای وحید بیات مختاری

۴- آقای محمد داوری

۵- آقای حمیدرضا گوهریان

۶- آقای جمال مختاری (دبیر کمیسیون)

——————————————————-

 خانم بهاره فارسی:مسئول امور دفتر واجرائی