جدید

کمیسیون پارلمانی ، حقوقی

اعضاء کمیسیون پارلمانی ، حقوقی

               1 . خانم مرضیه محبی : رییس کمیسیون

   2- علیرضا بنی هاشم

   3-  علیرضا رون زاد

   4- امیر تاج الدین ( همکار اجرایی )