جدید
معاضدت قضایی کانون

معاضدت قضایی کانون

اعضاء اداره معاضدت قضایی کانون :

آقای حسن مسگرانی – ریاست اداره معاضدت

همـکاران محترم وکیل آقایان:

۱- حسن ابراهیمی

۲- احمد اخلاقــی

۳- محمود ادیبان

۴- افشین پیونــدی

۵- محمد جاجویــی مقدم

۶- محمدرضا حسنــی

۷- حسین رحیمی

۸- محمدعلی سهرابی مهر

۹- هادی شکیب رضوی

۱۰- حمید صبــاح مشهدی

۱۱- حسن صبایی

۱۲- محمدرضا صمیمــی

۱۳- علیرضا طلاقی

۱۴- مجید علیمردانی

۱۵- سعید عمژیک

۱۶- حسن گل

۱۷- احمد گیاهی

۱۸- مهدی محمدی علی آبادی

۱۹- محمد مفیدی نیا

۲۰- محمد مسعود ملازمیان

۲۱- عبدالحسیــن نوعی

همـکاران محترم وکیل خانمـها :

۲۲- خانم راضیه اکبرزاده

۲۳- خانم محبوبه الاداغی

۲۴- حمیرا امانیان

۲۵- فاطمه امینی

۲۶- خانم زکیه اندرابی

۲۷- نعیمه ایوب زاده

۲۸- امیردخت بهار بذرگر

۲۹- بهرخ برادران حسینی

۳۰- فاطمه بشگا

۳۱- فاطمه بهرامی زاده

۳۲- رویا پاکدامن

۳۳- عاطفه دادخواه

۳۴- زهرا دلبری

۳۵- خانم سحر دیوان بیگی

۳۶- دکتر سمیه رحمانیان

۳۷- خانم بتول سالاری

۳۸- ناهید سیدی فلاح

۳۹- خانم نجمه عزیزی

۴۰- عاطفه کنــدری

۴۱- زینب کنعانی

۴۲- خانم معصومه مجنونی

 

 

همکاران محترم کارآموز :

خانمها:

۱- مرضیه اسماعیل زاده

۲- مریم براتیان

۳- سارا حیدری

۴- مهرانگیز خندان

۵- دنیا ندیمی

آقایان :

۶- حسین اربابی

۷- محمد ارقبایی