جدید
نمایندگان معاضدت شهرستان ها

نمایندگان معاضدت شهرستان ها

اسامی نمایندگان معاضدت شهرستانها

۱- شهرستان بیرجند: آقای غلامحسین شیروانی

۲- شهرستان بجنورد: آقای محمود نصری اشرفی

۳- شهرستان چناران: آقای علیرضا صلاحی

۴- شهرستان کاشمر: آقای منوچهر جلالی

۵- شهرستان تایباد: آقای داود داورپناه

۶- شهرستان سبزوار: آقای گرامی فر

۷- شهرستان نیشابور: آقای اکبریه

۸- شهرستان خواف: خانم ملیحه خاقی عینک چی