جدید
هیأت بازرسی

هیأت بازرسی

اعضای هیأت بازرسی:

  1. ریاست هیأت بازرسی آقای هادی چراغی
  2. آقای سیدمحمود اهری هاشمی
  3. آقای حسین پنجه بند
  4. آقای حمید شایگان
  5.  آقای علیرضا مومنی بازرس در شهرستان بیرجند
  6. آقای مرتضی شفیعی کدکنی
  7. آقای علی وطن دوست
  8. خانم معصومه ایشم 
  9. خانم نفیسه اصولی صفار
  10. آقای حسین معصومی