جدید
هیأت بازرسی

هیأت بازرسی

اعضای هیأت بازرسی

۱- آقای هادی چراغی – ریاست هیأت بازرسی

۲- آقای علیرضا مومنی – بازرس در شهرستان بیرجند

۳- آقای سیدمحمود اهری هاشمی

۴- خانم معصومه ایشم

۵- آقای وحید بیات مختاری

۶- آقای حسین پنجه بند

۷- خانم الهام داوری

۸- آقای علیرضا رون زاد

۹- آقای حمید شایگان

۱۰- آقای مرتضی شفیعی کدکنی

۱۱- خانم مریم کارگر کرمی

۱۲- آقای حسین معصومی

۱۳- آقای علی وطن دوست