جدید
هیأت مدیره

هیأت مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری خراسان :

۱- آقای دکتر مسعود خراشادی زاده – رئیس کانون

آقای دکتر مسعود خراشادی زاده - رئیس کانون

۲- آقای محمد مشتاقی – نایب رئیس

آقای محمد مشتاقی - نایب رئیس

۳- آقای علیرضا قدیری- عضو هیأت مدیره

آقای علیرضا قدیری- عضو هیأت مدیره

۴- آقای محمد مهدی صفا کیش – عضو هیأت مدیره

آقای محمد مهدی صفا کیش - عضو هیأت مدیره

۵- آقای سیدحمید هروی – عضو هیأت مدیره

آقای سیدحمید هروی - عضو هیأت مدیره

عضو علی البدل:

۱- آقای جواد اعظم صادقی

آقای جواد اعظم صادقی  وکیل دادگستری

نماینده کانون در شورای اجرایی اتحادیه :

خانم هاله کشاورز