جدید
هیأت مدیره

هیأت مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری خراسان :

۱- آقای مهدی عامری مقدم – رئیس کانون

آقای مهدی عامری مقدم - رئیس کانون

۲- آقای حسن مسگرانی – نایب رئیس

آقای حسن مسگرانی - نایب رئیس

۳- آقای سید حسین حسینی مدرس – عضو هیأت مدیره

آقای سید حسین حسینی مدرس - عضو هیأت مدیره

۴- آقای دکتر عباس شیخ الااسلامی – عضو هیأت مدیره

 آقای دکتر عباس شیخ الااسلامی - عضو هیأت مدیره

۵- آقای مسعود خراشادی زاده – عضو هیأت مدیره

 آقای دکتر مسعود خراشادی زاده - عضو هیأت مدیره

اعضای علی البدل:

۱- آقای جواد اعظم صادقی

آقای جواد اعظم صادقی  وکیل دادگستری

۲- آقای مرتضی علیزاده جواهری

آقای مرتضی علیزاده جواهری

۳- آقای حسن حسن زاده 

آقای حسن حسن زاده