جدید
هیأت ورزشی

هیأت ورزشی

اعضاء بخش هیأت ورزشی :

۱- آقای حسن صادقی – ریاست هیأت ورزشی کانون

۲- حسین اسلامی نژاد

۳- آقای هوشنگ باغبان

۴- خانم محبوبه بروک

۵- آقای افشین پیوندی

۶- آقای جمشید تقوی

۷- آقای حبیب اله حذیفی

۸- آقای محمود خوشخو

۹- آقای رضا راد

۱۰- آقای حامد زارعی

۱۱- آقای علی شریعتمدار

۱۲- خانم زینب شریفیان

۱۳- آقای یاسر فرزانه