جدید
هیأت ورزشی

هیأت ورزشی

 

اعضاء بخش هیأت ورزشی:

       1. آقای  رضا راد: ریاست هیأت ورزشی کانون

 2-آقای علی شریعتمدار  

۳- آقای حامد زارعی            

۴- آقای حسین اسلامی نژاد مشهدی  

۵- آقای افشین پیوندی       

۶- آقای حبیب اله حذیفی        

۷-  جواد برگی   

۸- آقای یاسر فرزانه    

۹- آقای جمشید تقوی     

۱۰- خانم محبوبه بروک