جدید
کمیسیون آموزش و تحقیقات

کمیسیون آموزش و تحقیقات

کمیسیون آموزش وتحقیقات :

۱-آقای حسیـن بهرامــی زاده : رییس کمیسیون 

۲- آقای  دکتــر علیرضا علیخانی

۳-آقای دکتر مرتضی علیزاده جواهری

۴- آقای ابراهیم امانیان

۵-  آقای دکتر سعید محسنی 

۶- آقای محمدعلی سهرابی مهر