جدید
کمیسیون آموزش و تحقیقات

کمیسیون آموزش و تحقیقات

اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات :

۱- آقای دکترعلیرضا علیخانی- ریاست کمیسیون

۲- آقای حسن حسن زاده –  معاون کمیسیون

۳- آقای دکتر روح الله آخوندی

۴- آقای دکتراحمداحمدی

۵- آقای حسیـن بهرامــی زاده

۶- آقای دکتر عبدالله خدابخشی

۷- خانم سمیه رحمانیان

۸- آقای دکترمجید شایگان فرد

۹- آقای دکتر محمّدعابدی

۱۰- آقای مرتضی علیزاده جواهری

۱۱- خانم مرضیه فقیهی کیا

۱۲- آقای رضا کامل نیا

۱۳- خانم مرضیه محبی

۱۴- آقای دکترحمیدرضا میرزاجــانی