جدید
کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم

کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم

اعضاء کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم:

 

  1. آقای مسعود ملازمیان : رییس کمیسیون
  2. آقای سیدمجتبی ارادتی
  3.  آقای سیدنورالدین حیدری منش
  4.  آقای امیر سودمند راد
  5.  آقای مجید نجات زادگان
  6.  خانم فاطمه مسرور
  7.  خانم سحر دیوان بیگی