جدید
کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم

کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم

اعضاء کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم :

۱-خانم فاطمه مسرور – ریاست کمیسیون

۲- آقای اردشیر ابراهیمی صحنه

۳- آقای سیدمجتبی ارادتی

۴- خانم مهری باغ آجونی

۵- خانم زهره بنده

۶- آقای جواد پوراحمدی مشهدی

۷- آقای مرتضی حسن پور علی آباد

۸- سیدنورالدین حیدری منش

۹- مهرداد رضائی مقدم

۱۰- آقای مسعود ملازمیان

۱۱- آقای مجید نجات زادگان