جدید
کمیسیون حقوقی و قضایی

کمیسیون حقوقی و قضایی

۱- آقای محمدکاظم عمارتی (ریاست کمیسیون)

۲- آقای حسن ابراهیمی

۳- آقای علیرضا رون زاد

۴- آقای حمید صباح مشهدی

همکاران :

خانم عاطفه دادخواه

آقای خشایار کسرایی