جدید

کمیسیون حمایت و حقوق شهروندی

۱- آقای وحید بیات مختاری ( رییس کمیسیون )

۲-آقای دکتراحمد احمدی

۳- آقای حسین سعیدی پور

۴- آقای محمد داوری

۵- آقای بهروز اسماعیلی

۶- خانم مهناز اصغریان رضایی

۷- آقای حمیدرضا گوهریان