جدید
کمیسیون کارآموزی

کمیسیون کارآموزی

اعضاء کمیسیون کارآموزی:

 1. آقای علی اصغر گلناری   ( رییس کمیسیون)
 2. آقای مرتضی قاضی                                                     
 3. آقای محمود کفاش
 4. آقای حسین حسینی مدرس                                          
 5. آقای محسن رسولی
 6. آقای علی اصغر مرادی گوارشکی                                   
 7. آقای ابراهیم مرادیان خانلق
 8. آقای اکبر غفوری                                                     
 9. آقای ابراهیم واحدی
 10. آقای علی پازام پور                                                
 11. آقای سیدمرتضی علیزاده جواهری