اعضاء کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان

 

آقای علی اصغر گلناری (رئیس کمیسیون )

آقای مرتضی قاضی                                                                  آقای محمود کفاش

آقای حسین حسینی مدرس                                                          آقای محسن رسولی

آقای علی اصغر مرادی گوارشکی                                       آقای ابراهیم مرادیان خانلق

آقای اکبر غفوری                                                                  آقای ابراهیم واحدی

آقای علی پازام پور                                              آقای سید مرتضی علیزاده جواهری

آقای هادی شکیب رضوی                                                     آقای محمد تقی صفری