اعضاء هیات تحریریه و بخش فرهنگی

 

 

مدیر مسئول مجله کانون
آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی
 
سردبیر مجله کانون
آقای سید محسن حسینی پویا
 
آقای دکتر احمد تاجی
آقای محمد مهدی حسنی
آقای دکتر سید حسین حسینی
آقای دکتر مجتبی زاهدیان
آقای دکتر مجید شایگان فرد
آقای دکتر محمد صفاکیش
آقای دکتر سعید محسنی
آقای دکتر عابدی
آقای حمیدرضا گوهریان
آقای رحیم باغبان
آقای محمد افشاری
آقای دکتر خراشادیزاده
آقای قاضی زاده
آقای مهدی ندافیان
آقای عبداله خدابخشی