• تاریخ انتشار : 1397/2/25

صلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۱/۸۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۴) آییـن­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)، موضوع تصویب­نامه شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، عبارت «که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود» بعد از عبارت «بیمه­نامه است» اضافه می­شود.